แจ้งห้ามผู้ลงทุนสัญชาติไทยซื้อ รับโอนหุ้น NVDR หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR มีผล 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Apr 01, 2024


แจ้งห้ามผู้ลงทุนสัญชาติไทยซื้อ รับโอนหุ้น NVDR หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR มีผล 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

         สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไทยได้มาซึ่งหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

        เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทางบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้มีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้จัดการทุนบุคคลของท่าน ในวันและเวลาที่กำหนด

News & Annoucement