ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าใหม่

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง คลิกที่นี่


  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกสมุดธนาคารใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
  • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)
  • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท


สายงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


ท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันการเปิดบัญชีทันทีที่บัญชีของท่านสามารถเปิดใช้งานได้

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับ RHBS และต้องการซื้อขายหุ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือสอบถามข้อมูล ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 088 9797
  • บริษัทฯ จะจัดส่ง Password/PIN Code ให้ทาง E-mail Address ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ