ประกาศอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม SSF Block Trade


ประกาศอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม SSF Block Trade

Side อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) จำนวนวันขั้นต่ำ
LONG 4.88% 3 วัน
SHORT 5.00% 3 วัน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียม Block Trade

      ดอกเบี้ยธุรกรรม SSF Block Trade 
              คิดจากราคาหุ้นอ้างอิง x จํานวนสัญญา x ขนาดของสัญญา x จํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณ / 365 x อัตราดอกเบี้ย

      ค่าธรรมเนียมนายหน้า
              คิดจาก (ราคาหุ้นอ้างอิง 
x ค่าธรรมเนียมนายหน้า x จํานวนสัญญา x ขนาดของสัญญา) + VAT 7%

      ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์
              5.10 บาท x จํานวนสัญญา (หุ้นอ้างอิงมากกว่า 100 บาทขึ้น ไป) + VAT 7% 
              0.51 บาท x จํานวนสัญญา (หุ้นอ้างอิงน้อยกว่า 100 บาท) + VAT
 7%


หมายเหตุ

      ราคาหุ้นอ้างอิง 
หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงตามคําสั่งซื้อหรือขายของลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว

      อัตราดอกเบี้ย 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ย Block Trade ตามประกาศของบริษัท

      จํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณ หมายถึง จํานวนวันที่มากกว่า ระหว่างจํานวนวันขั้นต่ำสําหรับคํานวณดอกเบี้ย หรือจํานวนวันที่ถือครองตามจริง

      จํานวนวันที่ถือครองตามจริง หมายถึง จํานวนวันที่ลูกค้าเปิดสถานะ (Open position) ซึ่งเท่ากับวันที่ปิดสถานะ (Close position) – วันเปิดสถานะ (Open position) +1

      ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า single stock futures เป็นไปตามประกาศของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) และ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

      ขนาดของสัญญา หมายถึง จํานวนหุ้นต่อหนึ่งสัญญา ซึ่งประกาศโดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX)สนใจธุรกรรม SSF Block Trade สามารถติดต่อที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
หรือที่ฝ่าย Equity Derivatives โทร. 0 20889750