inner-login

boxImg01
call 01

ช่องทางการฝากหลักประกัน ผ่านบริการ Bill Payment (การชำระสินค้าและบริการ) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

Bill Payment เป็นธุรกรรมการจ่ายเงินที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยสามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , เครื่องATM ของแต่ละธนาคาร หรือแม้แต่ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Electronic Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับฝากหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ บริษัทได้เพิ่มช่องทาง Bill Payment 4 ช่องทางดังนี้

botton-01 botton-02  botton-03 botton-04

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1.1 แบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip)
 1. นำแบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ติดต่อธนาคาร ที่มีให้ บริการทั้ง 6 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK, KTB,TMB และ BAY) ตามแบบฟอร์มDeposit slip
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) และ หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.th.rhbtradesmart.com คลิกที่ ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม>คู่มือ> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Deposit Slip หรือคลิกที่นี่
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน
 4. ยื่นแบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) พร้อมเงินสด หรือ เช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 5. รับใบเสร็จ หลักฐานการฝากเงิน พร้อม ตรวจสอบรายการ จำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชี และประเภทบัญชีก่อนออกจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
 6. เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ
 7. หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทร 02-088-9797 เพื่อ ตรวจสอบรายการ
ตัวอย่างการกรอกใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip)
bill
ขั้นตอนการฝากเงินหลักประกัน ผ่าน ใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ดังนี้
  1. กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนในใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip)
   • ระบุวันที่ทำรายการ
   • ระบุสาขาธนาคารผู้รับฝาก
  2. กรุณากรอกข้อมูลของลูกค้าเพื่อแจ้งฝากหลักประกันให้ครบถ้วน
   • ระบุชื่อ-นามสกุลของลูกค้าด้วยตัวหนังสือบรรจง
   • ระบุเลขที่อ้างอิง1 ( Ref.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก
    (ห้ามระบุผิดหากไม่ทราบกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

    ตัวอย่างเลขที่บัญชีที่ลูกค้า

    เช่น XX-[XXXXXX]-X

    คำอธิบาย “ XX ” หมายถึง รหัสสาขา (ไม่ต้องกรอก)
                   “XXXXXX” หมายถึง เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก
                   “ X ” หมายถึง ประเภทบัญชี (ให้ดูที่เลขที่อ้างอิง#2 (Ref.2))
   • ระบุเลขที่อ้างอิง2 (Ref.2) ประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกัน โดยทำเครื่องหมาย / ที่หน้าประเภทบัญชี ดังนี้
    [ 000 ] = Cash Balance       [ 010 ] = Cash Account
    [ 060 ] = Credit Balance      [ 030 ] = Derivatives
    [ 999 ] = อื่น ๆ (Others)……………………………………………

หมายเหตุ:
- การระบุเลขที่อ้างอิง Ref.2 “999” (อื่น ๆ) ใช้สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่มีวัตถุประสงค์ฝากหลักประกัน
- หากลูกค้าระบุเลขที่อ้างอิง Ref.1 และ Ref.2 ผิด ท่านต้องติดต่อบริษัทฯทันที และแสดงหลักฐานการฝากหลักประกันด้วยใบนำฝากหลักประกัน(Deposit Slip) เพื่อทำการตรวจสอบและนำเงินเข้าประเภทบัญชีซื้อ – ขาย หลักทรัพย์ของลูกค้าได้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทรศัพท์: 02-088-9797 โทรสาร: 02-862-9915 อีเมล: th.support@rhbgroup.com

 1. ทำเครื่องหมาย / เพื่อระบุธนาคารที่ต้องการชำระเงินเพื่อฝากหลักประกัน โดยมีธนาคารดังนี้
  Bank Comp.Code/เลขที่บัญชี
  ธนาคารกรุงเทพ            (BBL) COMP.CODE: 00047, Service Code: RHBTH
  ธนาคารไทยพาณิชย์     (SCB) A/C No: 0493137181 ใช้สำหรับ Bill Payment
  ธนาคารกสิกรไทย         (KBANK) COMP.CODE : 33767
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    (BAY) COMP.CODE: 20329
  ธนาคารกรุงไทย            (KTB) COMP.CODE : 5326
  ธนาคารทหารไทยธนชาต  (TTB) COMP.CODE: 2531
 2. กรอกจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ที่ต้องการฝากเป็นหลักประกัน
 3. ลงลายมือชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 4. ยื่นชุดใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) พร้อมทั้งเงินสดหรือเช็ค 1 ชุดต่อรายการ ที่เคาน์เตอร์รับฝากเงินของธนาคาร
 5. กรุณารับสำเนาชุดใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ที่ธนาคารลงนาม เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบจำนวนเงิน, ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีลูกค้าจำนวน 6 หลัก และประเภทบัญชีเพื่อฝากหลักประกันให้ถูกต้อง
หมายเหตุ:
 1. กรณีจ่ายชำระด้วยเช็คเพื่อฝากหลักประกันเงื่อนไขกรณีชำระเงินเพื่อฝากหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
  • กรณีฝากด้วยเช็คใบรับฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ฉบับนี้จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อบริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินตาม เช็คได้เรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาขีดคร่อม A/C Payee Only บนเช็คของท่าน และสั่งจ่าย
   “บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
  • วันที่ระบุในเช็คจะต้องไม่เกินกว่าวันที่จ่ายชำระผ่านธนาคาร และนำส่งธนาคารภายในเวลากำหนดที่รับเช็คธนาคาร (Clearing)
  • จ่ายชำระด้วย เช็ค 1 ใบ ต่อ 1 ชุดแจ้งการชำระเงิน
 2. ธนาคารสาขาต่างจังหวัด เงื่อนไขการรับชำระเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ            (BBL) รับชำระเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ
  ธนาคารไทยพาณิชย์     (SCB) รับชำระเงินไม่เกิน 600,000 บาทต่อรายการ
  ธนาคารกสิกรไทย         (KBANK) รับชำระเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    (BAY) รับชำระเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ
  ธนาคารกรุงไทย            (KTB) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดในการชำระ
  ธนาคารทหารไทยธนชาต    (TTB) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดในการชำระ
 3. การรับฝากเงินตามใบฝากหลักประกัน (Deposit Slip)นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝากเงินของธนาคาร
 4. ใบรับฝากหลักประกัน (Deposit Slip) สามารถทำรายการฝากเงินหลักประกันได้ 1 รายการต่อครั้งเท่านั้น หากต้องการฝากเงินหลักประกันมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเขียนแยกรายการฝากเงินได้ ยกตัวอย่าง กรณีฝากต่างจังหวัดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ต้องการฝากหลักประกัน 1,000,000 บาท เนื่องจากตามเกณฑ์ รับชำระเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ ลูกค้าสามารถเขียนใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ออกเป็น 2 รายการได้ พร้อมลงลายมือชื่อบนใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ทั้งสองใบ
1.2 บัตรฝากหลักประกัน (Deposit Card)
 1. นำบัตรฝากหลักประกัน Deposit Card ติดต่อธนาคารที่มีให้บริการทั้ง 6 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK, KTB,TTB และ BAY)
 2. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน พร้อมจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน
 3. รับใบเสร็จ หลักฐานการฝากเงิน ตรวจสอบรายการ จำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีและประเภทบัญชีก่อนออกจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
 4. เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ
 5. หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ หน่วยงานชำระราคา โทร 02-088-9991 เพื่อตรวจสอบรายการ
หมายเหตุ บัตรฝากหลักประกัน (Deposit Card) มี 2 ประเภท คือ บัตรฝากหลักประกันเภทบัญชี Cash Balance (-0) และ บัตรฝากหลักประกัน Cash Account (-1)
กลับสู่ด้านบน top-button