inner-login

boxImg01
call 01

ค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ/ ดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)
เจ้าหน้าที่การตลาด ระบบอินเทอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS) บัญชีวางเงินฝาก ล่วงหน้า และ บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือเท่ากับ   ล้าน 0.25% 0.20% 0.15%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้าน 0.22% 0.18% 0.13%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 20 ล้าน 0.18% 0.15% 0.11%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 0.15% 0.12% 0.10%
* อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทั่วไป เป็นจำนวน 50.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อวันที่มีรายการซื้อขายต่อประเภทบัญชีในทุกช่องทางการส่งคำสั่ง
**อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 20 ล้านบาทต่อวันขึ้นไป เป็นอัตราเจรจาต่อรองตามปริมาณการซื้อขาย  กรุณาติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีซื้อขายของท่าน


หมายเหตุ:
นอกจากนี้ จะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข้างต้น คือ

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 0.0050%
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) เรียกเก็บโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 0.0010%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.0010%อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 )

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
บัญชีเงินสด 0.30%
บัญชีวางเงินฝากล่วงหน้า และบัญชีมาร์จิ้น 0.30%
TFEX 0.30%
หมายเหตุ:
อัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยข้างต้นตาม ความจำเป็นหรือตามที่ธนาคารพาณิชย์ไทยประกาศ เปลี่ยนแปลง


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเครดิตบาลานซ์ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ต่ำที่สุด 4.75% ต่อปี

อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับต่าง ๆ เพื่อลูกค้าตามเงื่อนไขแสดงดังในตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเครดิตบาลานซ์ 
คลิกที่นี่ เพื่อแสดงตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเครดิตบาลานซ์


อัตราการปรับ
 • ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อภายในเวลาที่กำหนด วันละ 1,000 บาท  ทั้งนี้การผิดนัดชำระราคาครั้งแรกในรอบไตรมาสจะได้รับการยกเว้นหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
 • ค่าปรับจากกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ผ่านระบบ ATS1 (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน)
  ครั้งที่ 1-3 ของไตรมาส จะได้รับการยกเว้น
  ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ครั้งละ 1,000 บาท
  1 หมายเหตุ การไม่ชำระราคาผ่านระบบ ATS หมายถึง ลูกค้าชำระราคาเข้ามาในวันที่ T+2 และเป็นรายการที่ไม่ชำระราคาผ่าน ATS
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระราคาของบริษัทเท่ากับ 15%ต่อปี

อัตราภาษี
 • กำไรที่ได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี
 • เงินปันผลจะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพากร 10% หัก ณ ที่จ่าย
 • ดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามที่กรมสรรพากรคือ15% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและ 1% สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ตราสารอนุพันธ์ ในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บ