inner-login

boxImg01
call 01

ค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ/ ดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)
เจ้าหน้าที่การตลาด ระบบอินเทอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS) บัญชีวางเงินฝาก ล่วงหน้า และ บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือเท่ากับ   ล้าน 0.25% 0.20% 0.15%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้าน 0.22% 0.18% 0.13%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 20 ล้าน 0.18% 0.15% 0.11%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 0.15% 0.12% 0.10%
* อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทั่วไป เป็นจำนวน 50.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อวันที่มีรายการซื้อขายต่อประเภทบัญชีในทุกช่องทางการส่งคำสั่ง
**อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 20 ล้านบาทต่อวันขึ้นไป เป็นอัตราเจรจาต่อรองตามปริมาณการซื้อขาย  กรุณาติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีซื้อขายของท่าน


หมายเหตุ:
นอกจากนี้ จะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข้างต้น คือ

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 0.0050%
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) เรียกเก็บโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 0.0010%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.0010%อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 )

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
บัญชีเงินสด 1%
บัญชีวางเงินฝากล่วงหน้า และบัญชีมาร์จิ้น 1%
TFEX 1%
หมายเหตุ:
อัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยข้างต้นตาม ความจำเป็นหรือตามที่ธนาคารพาณิชย์ไทยประกาศ เปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเครดิตบาลานซ์ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2555)
  • อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมทั่วไปสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Prevailing Lending Rate = PLR) กำหนดเป็น 6.25%
  • บริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับต่างๆ เพื่อลูกค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้
มูลค่าซื้อขายในทุกประเภทบัญชีหลักทรัพย์ต่อวงเงินกู้มาร์จิ้น อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับเดือนถัดไป
3 เท่า PLR - 1% * 5.45%
2 เท่า PLR - 0.50% 5.75%
1 เท่า PLR 6.25%
น้อยกว่า 1 เท่า PLR + 1% 7.25%
น้อยกว่า 0.5 เท่า PLR + 2% 8.25%
  • ในกรณีที่มูลค่าซื้อขายในทุกประเภทบัญชีหลักทรัพย์รวมกันย้อนหลัง 2 เดือนน้อยกว่า 1 เท่าของวงเงินกู้มาร์จิ้น บริษัทฯ จะบวกดอกเบี้ยเพิ่ม 2% ในเดือนถัดไป
  • ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าซื้อขายในทุกประเภทบัญชีหลักทรัพย์รวมกันย้อนหลัง 6 เดือน บริษัทจะบวกดอกเบี้ยเพิ่ม 4 % ในเดือนถัดไป


อัตราภาษี
  • กำไรที่ได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี
  • เงินปันผลจะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพากร 10% หัก ณ ที่จ่าย
  • ดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามที่กรมสรรพากรคือ15% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและ 1% สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ตราสารอนุพันธ์ ในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บ