inner-login

boxImg01
call 01

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอนุพันธ์

ประกาศอัตราค่านายหน้าแนะนาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอประกาศอัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)