inner-login

boxImg01
call 01

อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

(Margin rateTFEX คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)