inner-login

boxImg01
call 01

วาณิชธนกิจ


เพื่อการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร ฝ่ายวาณิชธนกิจของ RHBS ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการ  การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ลูกค้าของเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากทั้งตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน

RHBS กับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน

RHBS เป็นส่วนหนึ่งทำให้การเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจของลูกค้าของเราประสบความสำเร็จได้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ดังต่อไปนี้บทวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย รวมถึงศักยภาพของ RHBS ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กลุ่มนักลงทุนในภูมิภาคทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และผลงานในหลากหลายประเภทของลักษณะงานและอุตสาหกรรมเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าของ RHBSการให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ครบวงจรของเรา สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ตลาดตราสารทุน

ทีมวาณิชธนกิจของ RHBS ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนจากตลาดตราสารทุนทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

ด้วยความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของเราในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า RHBS จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การให้บริการ: 
การให้คำแนะนำโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมการให้คำแนะนำแผนการเพิ่มทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และการกำหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง (PP) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เป็นต้นการให้คำแนะนำในการเสนอข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

การควบรวมกิจการ

ทีมงานวาณิชธนกิจของ RHBS ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) โดยให้คำแนะนำทั้งด้านกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างกิจการที่เหมาะสม การประเมินมูลค่ากิจการ และการหาธุรกิจที่เป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ ซึ่งจากการที่ RHBS มีสาขาในภูมิภาคเอเชีย ทำให้ทีมงานวาณิชธนกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและความต้องการซื้อและขายกิจการในภูมิภาค ส่งผลให้ลูกค้าของ RHBS มีโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
การให้บริการ:
ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ซื้อ และผู้ขายกิจการที่ปรึกษาทางการเงินในกรณีทั่วไป เช่นการปรับโครงสร้างธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ และการตรวจสอบสถานะของกิจการที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อกิจการ เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการเป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการสำหรับการควบรวมกิจการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลมาที่ th.support@rhbgroup.com