inner-login

boxImg01
call 01
21
December
2016

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนใข และบริการ โอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

      ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนใข
และบริการ โอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์


      ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้การโอนหลักทรัพย์ โอนได้เฉพาะชื่อตนเอง คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                          บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)