inner-login

boxImg01
call 01
10
August
2015

ชี้แจงข่าวกรณีถูกพาดพิง


วันที่ 10 สิงหาคม 2558

เรื่อง ชี้แจงข่าวกรณีถูกพาดพิง

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ขอความกรุณาจากสำนักข่าวของท่านเพื่อชี้แจงข้อมูล กรณีที่บริษัทฯ ถูกพาดพิง ทำให้ลูกค้า และนักลงทุนเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จึงขอความกรุณาจากท่านเพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนเข้าใจ และเชื่อมั่นในบริษัทฯ (รายละเอียดข้อมูลการชี้แจงตามเอกสารแนบ)

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ให้ช่องทางในการชี้แจงข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)