inner-login

boxImg01
call 01
14
October
2020

รู้เขา รู้เรา เทรดแบบไหนไม่เหมาะ


ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทสมาชิก และ บริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกละเว้นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาในระบบซื้อขายที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายโดยรวม พร้อมทั้งได้มีการระบุถึงลักษณะการส่งคำสั่ง รวมถึงตัวอย่างเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาการส่งคำสั่งที่อาจเข้าข่ายคำสั่งไม่เหมาะสม โปรดคลิก ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ