inner-login

boxImg01
call 01
08
July
2020

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


เรียน
  ทุกท่าน
 

 

    ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

(Highlight สีเหลือง คือรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน)


Margin TFEX 13Jul20