inner-login

boxImg01
call 01
19
May
2020

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน


         ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

(Highlight สีเหลือง คือรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน)


Margin TFEX_20May20